Ogłoszenia o pracy

Służba cywilna - ogłoszenia o pracy

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W ŚWINOUJŚCIU

poszukuje kandydata na stanowisko

 TECHNIKA ZESPOŁU ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZEGO

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Miejsce wykonywania pracy:

            Komenda Miejska Policji w Świnoujściu

            ul. Krzywoustego 2a

            70-600 Świnoujście

 

Zakres zadań wykonywanych

  • prowadzenie ewidencji wyposażenia i sprzętu

  • prowadzenie materiałów i ewidencji w zakresie gospodarki materiałów biurowych

  • sporządzanie rocznych zestawień posiadanych druków resortowych i zaopatrzenia w druki

  • prowadzenie magazynu z materiałami biurowymi i ewidencja

  • rozliczanie kontrolek pojazdów słuzbowych

  • sporządzanie miesięcznych informacji za brak lokalu i remontu lokalu

  • prowadzenie gospodarki mandatowej

  • prowadzenie ewidencji pomocniczej budynków i budowli, urządzeń infrastruktury technicznej.

    

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

             - praca wykonywana w warunkach biurowych, w budynku Komendy Miejskiej

               Policji w Świnoujściu przy ul. Krzywoustego


 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

    niezbędne:

            wykształcenie: średnie lub wyższe

            doświadczenie /staż pracy: -

             

 Wymagane dokumenty i oświadczenia:

           - życiorys i list motywacyjny

           - oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

           - oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

           - oświadczenie kandydata o niekaralności

           - kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

           - kopie dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

          - kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

            

Termin składania dokumentów:

                 31.07.2018r

           

Miejsce składania dokumentów:

            Komenda Miejska Policji w Świnoujściu

            Zespół Kadr i Szkolenia

            ul. Krzywoustego 2a

            70-600 Świnoujście

 

z dopiskiem: „Oferta zatrudnienia na stanowisko technik ZAG

 

Inne informacje:

            Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

            Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.

            Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

            Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 2 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska.

                                               

             Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 913267611

=======================================================================

Informacja dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w korpusie Służby Cywilnej
 
 
ZASADY PRZEPROWADZANIA NABORU DO KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ REGULUJE
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.
Zgodnie z art. 4 ww. Ustawy w służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:
 
 1. jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 5;
 2. korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy;
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.
 
LISTA BŁĘDÓW NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH PRZEZ KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ Komendy Miejskiej Policji w Świnoujściu:
 
- oferta pracy kandydata wpłynęła po terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data stempla pocztowego),
- oferta nie spełnia wymogów formalnych, m.in.: jest niekompletna – brakuje wymaganych w ogłoszeniu dokumentów lub brakuje własnoręcznie podpisanych oświadczeń,
- osoba zgłaszająca swoją kandydaturę do naboru nie posiada wymaganego w ogłoszeniu wykształcenia,
- zgłoszona oferta pracy nie wskazuje konkretnego stanowiska i numeru ogłoszenia.
 
UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE ROZPATRZENIU PODLEGAJĄ TYLKO OFERTY ZAWIERAJĄCE PODPISANĄ WŁASNORĘCZNIE ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.
Powrót na górę strony