Aktualności

Zostań policjantem - rozpoczęcie procedury doboru kandydatów do służby w Policji w 2018 roku

Data publikacji 22.01.2018

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie ogłosił rozpoczęcie procedury doboru kandydatów do służby w Policji w 2018 roku. Zapoznaj się z wymaganiami, terminami oraz zasadami przyjęć i rozważ decyzję o wstąpieniu w szeregi tej formacji.

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie ogłosił rozpoczęcie procedury doboru kandydatów do służby w Policji w 2018 roku. 

Służbę w Policji może pełnić:

  • obywatel polski, niekarany, o nieposzlakowanej opinii,
  • korzystający w pełni z praw publicznych,
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).

Wymagane dokumenty:

- podanie z prośbą o przyjęcie do służby w Policji,

- wypełniony kwestionariusz osobowy,                  

- kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

- kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności - tytuł ratownika, uprawnienia instruktora sportów walki itp.

(składając kserokopie dokumentów kandydat do służby przedkłada do wglądu ich oryginały).

 

Kandydat zobowiązany jest okazać dowód osobisty na każdorazowe żądanie pracownika komórki ds. doboru.

Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz na stronie internetowej www.policja.pl (praca /informator dla kandydatów/ dokumenty do pobrania).

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

 

Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji, dokumenty mogą złożyć osobiście w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy MIejskiej Policji w Świnoujściu.

 

PREFEROWANI BĘDĄ KANDYDACI DO SŁUŻBY W POLICJI, POSIADAJĄCY:

  • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, informatyka, bezpie­czeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,
  • tytuł ratownika lub ratownika medycznego,
  • uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych,
  • uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie nurkowania wydane przez licencjonowaną organizację nurkową, działającą na terenie Polski oraz uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej,
  • prawo jazdy kat. „A” lub „C”.

Obowiązujące terminy i limity przyjęć do służby w Policji w roku 2018:

20 marca - 640 osób,

16 kwietnia - 140 osób,

2 lipca - 850 osób,

24 września - 1 100 osób,

7 listopada - 140 osób,

27 grudnia - 1 200 osób,

 

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012r. poz. 432 z póżn.zm.).

 

Tekst powyższego rozporządzenia oraz informacje o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl).

 

Komendant Główny Policji w oparciu o cykliczną analizę fluktuacji kadr w Policji może dokonać modyfikacji określonych na rok 2018 terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.